หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

สาระสำคัญ
                Present Simple Tense คือ Tense ที่ใช้เมื่อพูดถึงสิ่งที่เป็นความจริงโดยอาจเป็นความจริงในขณะนั้น ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆจนเป็นกิจวัตรประจำวัน

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและวิธีการใช้ Present Simple Tense

จุดประสงค์การเรียนรู้     
1.           บอกความหมายของ Present Simple Tense ได้
2.           บอกวิธีการใช้ Present Simple Tense ได้

สาระการเรียนรู้
                ความหมายและวิธีการใช้ Present Simple Tense

1 ความคิดเห็น: